آرتین سام صنعت

دقت در طراحی

امروزه رمز حضور وماندگاری شرکت های بزرگ وکوچک در عرصه های جهانی , حضور بخش طراحی در مراکز تحقیق وتوسعه آنهاست. اصول واساس هر کاری خصوصا در ماشین سازی رعایت اصول وقواید و محاسبات در زمینه ای طراحی می باشد . هر میزان در این مرحله فکر, محاسبه و زمان صرف شود در دو مرحله آتی کار مطابق برنامه ریزی وسریع تر پیش می رود.